Općina Žepče raspisala Javni oglas o prodaji građevinskog zemljišta mladim bračnim parovima za izgradnju stambenih objekata

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Temeljem članka 363. Zakona o stvarnim pravima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine F.BiH“, broj 66/13 i 100/13) i članka 7. Pravilnika o postupku javnog natječaja za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine, kantona, općina i gradova („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj 17/2014), te Odluke Općinskog vijeća Žepče Broj: 01-27-118/20 od 17.07.2020. godine, Općinski načelnik, raspisuje

 

J A V N I O G L A S

O PRODAJI GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA PUTEM LICITIRANJA

PREDMET PRODAJE
Predmet prodaje-licitiranja po ovom oglasu je građevinsko zemljište označeno sa:

 

č. 725/2 zv. „Podovi“, oranica/njiva 4. klase, površine 867 m2,
č. 725/3 zv. „Podovi“, oranica/njiva 4. klase, površine 494 m2,
č. 725/4 zv. „Podovi“, oranica/njiva 4. klase, površine 494 m2,
č. 725/5 zv. „Podovi“, oranica/njiva 4. klase, površine 574 m2,
č. 725/6 zv. „Podovi“, oranica/njiva 4. klase, površine 479 m2,
č. 725/7 zv. „Podovi“, oranica/njiva 4. klase, površine 480 m2,
č. 725/8 zv. „Podovi“, oranica/njiva 4. klase, površine 480 m2,
č. 725/9 zv. „Podovi“, oranica/njiva 4. klase, površine 480 m2,
č. 725/10 zv. „Podovi“, oranica/njiva 4. klase, površine 480 m2,
č. 725/11 zv. „Podovi“, oranica/njiva 4. klase, površine 480 m2,
č. 725/12 zv. „Podovi“, oranica/njiva 4. klase, površine 480 m2,
č. 725/13 zv. „Podovi“, oranica/njiva 4. klase, površine 567 m2,
č. 725/14 zv. „Podovi“, oranica/njiva 4. klase, površine 600 m2,
č. 725/15 zv. „Podovi“, oranica/njiva 4. klase, površine 483 m2,
č. 725/16 zv. „Podovi“, oranica/njiva 4. klase, površine 469 m2,
č. 725/17 zv. „Podovi“, oranica/njiva 4. klase, površine 475 m2,
č. 725/18 zv. „Podovi“, oranica/njiva 4. klase, površine 481 m2,
č. 725/19 zv. „Podovi“, oranica/njiva 4. klase, površine 487 m2,
č. 725/20 zv. „Podovi“, oranica/njiva 4. klase, površine 492 m2,
č. 725/21 zv. „Podovi“, oranica/njiva 4. klase, površine 504 m2,
č. 725/22 zv. „Podovi“, oranica/njiva 4. klase, površine 499 m2,
č. 725/23 zv. „Podovi“, oranica/njiva 4. klase, površine 494 m2,
č. 725/24 zv. „Podovi“, oranica/njiva 4. klase, površine 493 m2,
č. 725/25 zv. „Podovi“, oranica/njiva 4. klase, površine 490 m2,
č. 725/26 zv. „Podovi“, oranica/njiva 4. klase, površine 474 m2,
č. 725/27 zv. „Podovi“, oranica/njiva 4. klase, površine 480 m2,
č. 725/28 zv. „Podovi“, oranica/njiva 4. klase, površine 480 m2,
č. 725/29 zv. „Podovi“, oranica/njiva 4. klase, površine 480 m2,
č. 725/30 zv. „Podovi“, oranica/njiva 4. klase, površine 480 m2,
č. 725/31 zv. „Podovi“, oranica/njiva 4. klase, površine 480 m2,
č. 725/32 zv. „Podovi“, oranica/njiva 4. klase, površine 667 m2,
č. 725/33 zv. „Podovi“, oranica/njiva 4. klase, površine 480 m2,
č. 725/34 zv. „Podovi“, oranica/njiva 4. klase, površine 480 m2,
č. 725/39 zv. „Podovi“, oranica/njiva 4. klase, površine 679 m2,
č. 725/40 zv. „Podovi“, oranica/njiva 4. klase, površine 678 m2,
č. 725/42 zv. „Podovi“, oranica/njiva 4. klase, površine 989 m2,
č. 725/44 zv. „Podovi“, oranica/njiva 4. klase, površine 717 m2,
č. 725/45 zv. „Podovi“, oranica/njiva 4. klase, površine 488 m2,
č. 725/46 zv. „Podovi“, oranica/njiva 4. klase, površine 488 m2,
č. 725/47 zv. „Podovi“, oranica/njiva 4. klase, površine 488 m2,
č. 725/48 zv. „Podovi“, oranica/njiva 4. klase, površine 488 m2,
č. 725/49 zv. „Podovi“, oranica/njiva 4. klase, površine 488 m2,
č. 725/50 zv. „Podovi“, oranica/njiva 4. klase, površine 488 m2,
č. 725/205 zv. „Podovi“, oranica/njiva 4. klase, površine 544 m2,
č. 725/250 zv. „Podovi“, oranica/njiva 4. klase, površine 599 m2,
č. 725/147 zv. „Podovi“ oranica/njiva 4.klase, površine 480 m2,
č. 436/3 zv. „Luka“, građevinska parcela, površine 516 m2, sve upisane u Pl. broj 128. KO Žepče-van DS. Korisnik Općina Žepče dijelom 1/1 i
građevinska parcela „A“ ukupne površine 312 m2 sastavljena od
č. 426/2 ulica, površine 7 m2, upisana u Pl. 241 KO Žepče-grad, nositelj prava Općina Žepče udio 1/1
č. 427/1 zv. „Kuća i dvorište“, kuća i zgrada, površine 44 m2, dvorište površine 181 m2 i
č. 429/4 zv. „Dvorište“, ostalo neplodno zemljište površine 80 m2, upisane u Pl. 251 KO Žepče grad, DS korisnik Općina Žepče udio 1/1.

NAMJENA
Namjena zemljišta iz točke 1. ovog oglasa je izgradnja stambenih objekata, a sve u skladu s Regulacijskim planom „Novo Naselje“

 

POČETNA PRODAJNA CIJENA
Početna cijena parcela iz točke 1. ovog oglasa iznosi za svaku parcelu 10 KM/m2, a kupovna cijena, predložena od strane kupca, mora biti veća od početne cijene parcele.

 

Renta će se utvrditi u postupku izdavanja odobrenja za građenje.

 

VRIJEME RAZGLEDANJA PARCELE I UVID U DOKUMENTACIJU
Parcele koje su predmet licitiranja po ovom oglasu mogu se neposredno razgledati svakog radnog dana od 7,00-15,30 sati i to za vrijeme trajanja oglasa o licitiranju.

Uvid u vlasničku, odnosno zemljišno-knjižnu, geodetsko-tehničku, prostorno-plansku i drugu dokumentaciju može se izvršiti svakog radnog dana u prostorijama Službe za graditeljstvo i prostorno uređenje.

 

DAN I MJESTO ODRŽAVANJA LICITACIJE
Licitacija će se održati u zgradi Općinskog vijeća Žepče, dana 02.09.2020.godine.

za parcele od rednog broja 1. do rednog broja 12., u 9,00 sati;
za parcele od rednog broja 13. do rednog broja 24., u 10,00 sati;
za parcele od rednog broja 25. do rednog broja 37., u 11 sati i
za parcele od rednog broja 38. do rednog broja 48. U 12,00 sati.

JAMČEVINA, POREZ I TROŠKOVI ZAKLJUČENJA KUPOPRODAJNOG UGOVORA
Jamčevina koju je dužan uplatiti svaki sudionik licitiranja iznosi 10% od početne cijene.

Iznos jamčevine sudionik licitiranja dužan je uplatiti na Depozitni račun Općine Žepče br. 3380002210835421 UNI-CREDIT BANK, Općina 105., vrsta prihoda 722431., svrha doznake: „Jamčevina za kupnju zemljišta označenog kao k.č. _____ (navesti točan broj parcele)“.

Pravo prvenstva za kupnju zemljišta iz točke 1. Oglasa ima onaj sudionik koji ponudi najveću cijenu u odnosu na početnu cijenu.

Neuspjelim sudionicima licitiranja će iznos uplaćene jamčevine biti vraćen. Sudioniku koji uspije na licitiranju odnosno kupi licitiranu nekretninu, jamčevina se uračunava u izlicitiranu cijenu.

U slučaju da sudionik licitiranja, koji uspije na licitiranju (kupac), ne pristupi zaključenju kupoprodajnog ugovora, nema pravo na povrat jamčevine.

Troškove notarske obrade kupoprodajnog ugovora plaća kupac.

Svaki sudionik licitiranja je dužan na ime sudjelovanja na licitiranju uplatiti iznos od 100,00 KM na Depozitni račun Općine Žepče br. 3380002210835421 UNI-CREDIT BANK, Općina 105., vrsta prihoda 722449, s naznakom „Naknada za sudjelovanje na licitiranju“. Ova naknada se ne vraća sudionicima licitiranja.

 

NAČIN I UVJETI PLAĆANJA KUPOPRODAJNE CIJENE
Kupac je dužan konačni iznos licitirane cijene uplatiti jednokratno u roku od 15 dana od dana potpisivanja kupoprodajnog ugovora.

 

VRIJEME I NAČIN PREDAJE NEKRETNINE U POSJED KUPCU
Kupac može ući u posjed kupljene parcele odmah po zaključenju ugovora.

 

PRAVO SUDJELOVANJA NA LICITIRANJU
Pravo sudjelovanja u postupku licitiranja imaju mladi bračni parovi koji nemaju u vlasništvu zemljište pogodno za gradnju obiteljskih kuća, a prvi put rješavaju stambeno pitanje.

Ako osoba sudjeluje na licitiranju putem punomoćnika , punomoć mora biti sačinjena u formi notarske obrađene isprave.

 

UVJETI ODRŽAVANJA LICITACIJE
Licitacija se može održati samo ako na njoj sudjeluju najmanje dva sudionika.

Ako se na licitiranju javi samo jedan od sudionika, Povjerenstvo može pristupiti postupku prodaje neposrednom pogodbom, pod uvjetom da cijena ne može biti manja od početne cijene objavljene u oglasu.

 

DOKUMENTACIJA
Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti sljedeću dokumentaciju:

 

popunjen zahtjev
uvjerenje iz katastra da podnositelj prijave, supružnik ili član zajedničkog kućanstva nije posjedovao kuću i zemljište ili stan do momenta prijave na natječaj,
uvjerenje iz suda da podnositelj prijave, supružnik ili član zajedničkog kućanstva nije posjedovao kuću i zemljište ili stan do momenta prijave na natječaj,
kućnu listu,
potvrdu o prebivalištu za supružnike
vjenčani list
kopiju osobne iskaznice
uplatnice iz točke 6. ovoga oglasa

DOSTAVA PONUDA
Prijave s potrebnim prilozima dostaviti u zatvorenoj kuverti s naznakom: Općina Žepče, Služba za graditeljstvo i prostorno uređenje, „Prijava za sudjelovanje na licitiranju parcele k.č. ________“. Ne otvarati!

Oglas ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

Prijave se predaju poštom ili na Prijemnom uredu Općine Žepče, do 15,30 sati zadnjeg dana isteka roka za predaju. Pošiljke upućene poštom trebaju također stići na prijemni ured do tog vremena.

 

 

 

                                                                                                                                   OPĆINSKI NAČELNIK

 

                                                                                                                                  Mato Zovko dipl. prav.

 

 

 

JP Komunalno Žepče: Voda iz rezervoara "Križ" i vodovoda Brankovići nije za piće

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Obavijest iz JP Komunalno Žepče koju prenosimo u cijelosti:

"Obavještavamo korisnike gradskog vodovoda koji koriste vodu iz rezervoara "Križ", a to su naselja Ravne, Zenički put, Varošište, Opšenik, Vašarište, Tatarbudžak, Novo Naselje, Lupoglav, Milišić, Vinište i Osova, da je zbog svakodnevnih padalina voda zamućena i nije za piće.

Također, isti je slučaj i s vodom u Vodovodu Brankovići koja također trenutno nije za piće.

Razlog zamućenja su dugotrajne padaline i nemogućnost filter postrojenja da izbistri iznimno zamućenu vodu s otvorenog vodozahvata Ravna Rijeka. Na vodovodu Brankovići ne postoji sustav za pročišćavanje vode.

Ne očekujemo  veće zamućenje vode na rezervoarima "Kamenitovac" i "Jakovac" iz kojih se snabdijeva područje grada, Preko, Orahovica i Bistrica. Ipak, upozoravamo korisnike da prate stanje zamućenosti vode, te da je u slučaju većega zamućenja ne koriste za piće.

O daljnjoj ispravnosti vode korisnici će biti  pravovremeno obaviješteni", kaže seu informaciji iz Komunalnog Žepče.

Sutra dio naselja Brankovići i Donji Lug bez električne energije

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Obavještavaju se potrošači električne energije da će sutra, 13.08.2020. godine radi radova do isključenja doći na

 

• TS 10/0,4 kV Brankovići 1 (dio naselja Brankovići) od 08:00 - 14:00
• TS 10/0,4 kV Donji Lug 2 (dio naselja Donji Lug od mag. puta do škole) od 08:00 - 11:00

Za sva dodatna obavještenja možete se obratiti dežurnoj službi u radnoj jedinici u Žepču na brojeve telefona 881-717 i na 883-134.

Poziv poljoprivrednicima za potpisivanje konačne liste korisnika poticanja proljetne sjetve

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active


Pozivaju se   se poljoprivredni proizvođači općine Žepče koji se nalaze na preliminarnoj listi za za poticanje sufinanciranja proljetne sjetve, a čiji su zahtjevi odobreni, na  potpisivanje  konačne liste korisnika.

 

Potpisivanje  će se vršiti u Službi za gospodarstvo i financije (ured 12 i 15) svakim radnim do 21. 08. 2020.

Poljoprivrednici koji nisu dostavili potvrdu iz banke o aktivnom žiro računu su dužni istu donijeti sa sobom.

 

Napominjemo da sredstva ne mogu biti operativna dok se ne završi potpuno potpisivanje konačne liste od strane svih podnositelja  zahtjeva.

 

                                                                                                                    Po ovlaštenju Općinskog Načelnika

                                                                                                                        Pomoćnik Općinskog Načelnika
                                                                                                                          Namik Malićbegović, dipl.oec.

 

Javni poziv za apliciranje za dobre prakse u oblasti predškolstva

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Caritas Švicarske (CaCH) započeo je s projektom „Predškolsko obrazovanje za svu djecu – PEACH“ koji se u ovoj fazi provodi u partnerstvu s Asocijacijom za razvoj LEDA u Zeničko-dobojskom kantonu.

Cilj projekta je da djeca iz ranjivih obitelji razvijaju pozitivan stav prema učenju i spremna su za ulazak u osnovnu školu, dok su specifični ciljevi projekta: (1) Djeca iz ugroženih obitelji pohađaju predškolski odgoj i obrazovanje,(2) Predškolske ustanove pružaju poticajno i inkluzivno okruženje za učenje i (3) Odgovarajuće javne institucije jačaju predškolski odgoj i obrazovanje i potiču razvoj djeteta u ugroženim obiteljima.

Projekt zagovara značaj i promovira pristup kvalitetnom predškolskom odgoju i obrazovanju koje doprinosi cjelovitom razvoju predškolskog djeteta i daje snažne temelje za njegovo dalje obrazovanje. Poseban naglasak je na marginaliziranoj romskoj djeci.

Vlasti su iskazale spremnost za suradnju u provedbi projekta, te su sa CaCH potpisani memorandumi o saradnji.

Radna grupa koju čine profesori s Pedagoškog fakulteta Sarajevo i Islamskog pedagoškog fakulteta Zenica, odgajatelji i stručni suradnici iz predškolskih ustanova, osobe iz partnerskih organizacija i direktori predškolskih ustanova u procesu su izrade priručnika i razvoja modula obuke za odgajatelje u praksi, ali i za buduće odgajatelje iz sljedećih oblasti:

    Razvoj početnih matematičkih pojmova za djecu predškolskog uzrasta,
    Socijalna inkluzija,
    Učenje kroz igru i
    Značaj glazbe za pravilan rast i razvoj djece predškolskog uzrasta.

Cijeneći vaše ogromno iskustvo u radu s djecom predškolskog uzrasta, želimo da ono postane resurs dostupan svima, pa s tim u vezi raspisujemo Javni poziv za prikupljanje primjera dobre prakse u radu s djecom predškolskog uzrasta.

Oblasti za koje se poziv raspisuje

Pozivamo odgajatelje i stručne suradnike iz predškolskih ustanova Federacije Bosne i Hercegovine za učešće u odabiru primjera dobre prakse u radu s djecom predškolskog uzrasta iz sljedećih tematskih oblasti:

    Razvoj početnih matematičkih pojmova za djecu predškolskog uzrasta,
    Socijalna inkluzija,
    Učenje kroz igru i
    Značaj glazbe za pravilan rast i razvoj djece predškolskog uzrasta.

Rok za dostavu radova

Rok za dostavu radova je 31.08.2020.

CaCH pruža pomoć ugroženim obiteljima s fokusom na romske obitelji. Ugroženim obiteljima smatraju se obitelji koje su drugačije u odnosu na druge obitelji zbog svoje etničke pripadnosti, jezika, siromaštva i slično i koje zbog toga nemaju jednake mogućnosti učešća u životu zajednice. U marginalizirane grupe djece spadaju djeca s teškoćama u razvoju, djeca Romi i djeca iz socijalno ugroženih porodica.

Radovi se mogu dostaviti u elektronskom obliku na e-mail adresu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. s naznakom: Prijava na javni poziv PRIMJERI DOBRE PRAKSE – PEACH ili u printanom obliku na adresu:

Caritas Švicarske Travnička 1 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Svi radovi pristigli nakon naznačenog datuma neće se uzeti u razmatranje.

Poziv je namijenjen

Zaposlenim ili na drugi način angažiranim odgajateljima i stručnim suradnicima u predškolskim ustanovama iz Bosne i Hercegovine.

KRITERIJI ZA VREDNOVANJE

Radovi će se vrednovati prema sljedećim kriterijima:

    Inovativnost i kreativnost u radu s djecom predškolskih ustanova iz jedne od navedenih oblasti. Inovativnost se ogleda u promišljenom pristupu rješavanja određenih prepreka u učenju i podučavanju, ili pronalaženje drugačijih ideja kojima se nastoji postići najbolji rezultati za svako dijete. Mogu to biti i nove, osmišljene tehnike, metode i strategije podučavanja, inovativna primjena poznatih praksi, kreiranje različitih materijala za učenje i poučavanje.
    Doprinos razvoju predškolskog odgoja i obrazovanja, s fokusom na djecu iz marginaliziranih obitelji. Procjenjivat će se, u kojoj mjeri praksa potiče aktivno uključivanje djece u proces učenja, razvija njihovu kreativnost, kritičko mišljenje, rješavanje problema i druge kompetencije, odnosno koliki je doprinos razvoju predškolskog odgoja, razvoju vrijednosti i socijalnih kompetencija i ličnosti djeteta. Koliko rad/istraživanje doprinosi podizanju svijesti društva o potrebi predškolskog odgoja i obrazovanja

Što se očekuje od autora rada?

    Pisani rad – primjer dobre prakse ili autorizirano istraživanje iz oblasti predškolskog odgoja i obrazovanja.
    Da je rad autentičan i da odražava provedene aktivnosti u radu s djecom predškolskog uzrasta u vašoj sredini.
    Maksimalan obim rada četiri stranice A-4 formata, štampan Times New Roman fontom, proreda 1,15 (margine 2,5×2,5 cm) da sadrži sažetak s izvedenim zaključkom.

Vaš rad može biti

Pisana priprema za realizaciju aktivnosti iz jedne od navedenih oblasti koje su u fokusu projekta ili istraživački rad iz jedne od navedenih oblasti – Tema za stručno usavršavanje koju ste realizirali u vašoj ustanovi.

Recenzije

Ukoliko vaš rad dobije pozitivnu recenziju od stručnog tima CaCH, bit će objavljen u Zbirci primjera dobre prakse za koji će biti upriličena javna promocija na koju ćete biti pozvani. Za najuspješnija tri primjera CaCH će donirati set didaktičkog materijala ze jednu vrtićku grupu u ustanovi u kojoj je autor rada zaposlen.

Napomena

Radovi, u prilogu koji ne ulazi u broj stranica, mogu sadržavati podatke o praćenju djece uz obaveznu zaštitu identiteta, refleksija na realiziranu praksu, istraživanja, radove djece i slično.

Obrazac za apliciranje preuzmite OVDJE

JU Centar za Socijalni rad Žepče: Isplata prava za korisnike

User Rating: 3 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar InactiveStar Inactive

Dana 05.08.2020. godine isplate za sljedeća prava:

1. Porodilje koje nisu u radnom odnosu za 06./2020.

2. Stalne novčane pomoći za 06./2020.


3. Dječji dodatak za 06./2020.

4. Isplata za porodilje u radnom odnosu za 06./2020.

5. Troškovi medicinskog vještačenja 06./2020.

6. Smještaj u hraniteljsku obitelj 06./2020

Page 13 of 121