Temeljem članka 363. Zakona o stvarnim pravima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine F.BiH“, broj 66/13 i 100/13) i članka 7. Pravilnika o postupku javnog natječaja za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine, kantona, općina i gradova („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj 17/2014), te Odluke Općinskog vijeća Žepče Broj: 01-27-118/20 od 17.07.2020. godine, Općinski načelnik, raspisuje

 

J A V N I O G L A S

O PRODAJI GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA PUTEM LICITIRANJA

PREDMET PRODAJE
Predmet prodaje-licitiranja po ovom oglasu je građevinsko zemljište označeno sa:

 

č. 725/2 zv. „Podovi“, oranica/njiva 4. klase, površine 867 m2,
č. 725/3 zv. „Podovi“, oranica/njiva 4. klase, površine 494 m2,
č. 725/4 zv. „Podovi“, oranica/njiva 4. klase, površine 494 m2,
č. 725/5 zv. „Podovi“, oranica/njiva 4. klase, površine 574 m2,
č. 725/6 zv. „Podovi“, oranica/njiva 4. klase, površine 479 m2,
č. 725/7 zv. „Podovi“, oranica/njiva 4. klase, površine 480 m2,
č. 725/8 zv. „Podovi“, oranica/njiva 4. klase, površine 480 m2,
č. 725/9 zv. „Podovi“, oranica/njiva 4. klase, površine 480 m2,
č. 725/10 zv. „Podovi“, oranica/njiva 4. klase, površine 480 m2,
č. 725/11 zv. „Podovi“, oranica/njiva 4. klase, površine 480 m2,
č. 725/12 zv. „Podovi“, oranica/njiva 4. klase, površine 480 m2,
č. 725/13 zv. „Podovi“, oranica/njiva 4. klase, površine 567 m2,
č. 725/14 zv. „Podovi“, oranica/njiva 4. klase, površine 600 m2,
č. 725/15 zv. „Podovi“, oranica/njiva 4. klase, površine 483 m2,
č. 725/16 zv. „Podovi“, oranica/njiva 4. klase, površine 469 m2,
č. 725/17 zv. „Podovi“, oranica/njiva 4. klase, površine 475 m2,
č. 725/18 zv. „Podovi“, oranica/njiva 4. klase, površine 481 m2,
č. 725/19 zv. „Podovi“, oranica/njiva 4. klase, površine 487 m2,
č. 725/20 zv. „Podovi“, oranica/njiva 4. klase, površine 492 m2,
č. 725/21 zv. „Podovi“, oranica/njiva 4. klase, površine 504 m2,
č. 725/22 zv. „Podovi“, oranica/njiva 4. klase, površine 499 m2,
č. 725/23 zv. „Podovi“, oranica/njiva 4. klase, površine 494 m2,
č. 725/24 zv. „Podovi“, oranica/njiva 4. klase, površine 493 m2,
č. 725/25 zv. „Podovi“, oranica/njiva 4. klase, površine 490 m2,
č. 725/26 zv. „Podovi“, oranica/njiva 4. klase, površine 474 m2,
č. 725/27 zv. „Podovi“, oranica/njiva 4. klase, površine 480 m2,
č. 725/28 zv. „Podovi“, oranica/njiva 4. klase, površine 480 m2,
č. 725/29 zv. „Podovi“, oranica/njiva 4. klase, površine 480 m2,
č. 725/30 zv. „Podovi“, oranica/njiva 4. klase, površine 480 m2,
č. 725/31 zv. „Podovi“, oranica/njiva 4. klase, površine 480 m2,
č. 725/32 zv. „Podovi“, oranica/njiva 4. klase, površine 667 m2,
č. 725/33 zv. „Podovi“, oranica/njiva 4. klase, površine 480 m2,
č. 725/34 zv. „Podovi“, oranica/njiva 4. klase, površine 480 m2,
č. 725/39 zv. „Podovi“, oranica/njiva 4. klase, površine 679 m2,
č. 725/40 zv. „Podovi“, oranica/njiva 4. klase, površine 678 m2,
č. 725/42 zv. „Podovi“, oranica/njiva 4. klase, površine 989 m2,
č. 725/44 zv. „Podovi“, oranica/njiva 4. klase, površine 717 m2,
č. 725/45 zv. „Podovi“, oranica/njiva 4. klase, površine 488 m2,
č. 725/46 zv. „Podovi“, oranica/njiva 4. klase, površine 488 m2,
č. 725/47 zv. „Podovi“, oranica/njiva 4. klase, površine 488 m2,
č. 725/48 zv. „Podovi“, oranica/njiva 4. klase, površine 488 m2,
č. 725/49 zv. „Podovi“, oranica/njiva 4. klase, površine 488 m2,
č. 725/50 zv. „Podovi“, oranica/njiva 4. klase, površine 488 m2,
č. 725/205 zv. „Podovi“, oranica/njiva 4. klase, površine 544 m2,
č. 725/250 zv. „Podovi“, oranica/njiva 4. klase, površine 599 m2,
č. 725/147 zv. „Podovi“ oranica/njiva 4.klase, površine 480 m2,
č. 436/3 zv. „Luka“, građevinska parcela, površine 516 m2, sve upisane u Pl. broj 128. KO Žepče-van DS. Korisnik Općina Žepče dijelom 1/1 i
građevinska parcela „A“ ukupne površine 312 m2 sastavljena od
č. 426/2 ulica, površine 7 m2, upisana u Pl. 241 KO Žepče-grad, nositelj prava Općina Žepče udio 1/1
č. 427/1 zv. „Kuća i dvorište“, kuća i zgrada, površine 44 m2, dvorište površine 181 m2 i
č. 429/4 zv. „Dvorište“, ostalo neplodno zemljište površine 80 m2, upisane u Pl. 251 KO Žepče grad, DS korisnik Općina Žepče udio 1/1.

NAMJENA
Namjena zemljišta iz točke 1. ovog oglasa je izgradnja stambenih objekata, a sve u skladu s Regulacijskim planom „Novo Naselje“

 

POČETNA PRODAJNA CIJENA
Početna cijena parcela iz točke 1. ovog oglasa iznosi za svaku parcelu 10 KM/m2, a kupovna cijena, predložena od strane kupca, mora biti veća od početne cijene parcele.

 

Renta će se utvrditi u postupku izdavanja odobrenja za građenje.

 

VRIJEME RAZGLEDANJA PARCELE I UVID U DOKUMENTACIJU
Parcele koje su predmet licitiranja po ovom oglasu mogu se neposredno razgledati svakog radnog dana od 7,00-15,30 sati i to za vrijeme trajanja oglasa o licitiranju.

Uvid u vlasničku, odnosno zemljišno-knjižnu, geodetsko-tehničku, prostorno-plansku i drugu dokumentaciju može se izvršiti svakog radnog dana u prostorijama Službe za graditeljstvo i prostorno uređenje.

 

DAN I MJESTO ODRŽAVANJA LICITACIJE
Licitacija će se održati u zgradi Općinskog vijeća Žepče, dana 02.09.2020.godine.

za parcele od rednog broja 1. do rednog broja 12., u 9,00 sati;
za parcele od rednog broja 13. do rednog broja 24., u 10,00 sati;
za parcele od rednog broja 25. do rednog broja 37., u 11 sati i
za parcele od rednog broja 38. do rednog broja 48. U 12,00 sati.

JAMČEVINA, POREZ I TROŠKOVI ZAKLJUČENJA KUPOPRODAJNOG UGOVORA
Jamčevina koju je dužan uplatiti svaki sudionik licitiranja iznosi 10% od početne cijene.

Iznos jamčevine sudionik licitiranja dužan je uplatiti na Depozitni račun Općine Žepče br. 3380002210835421 UNI-CREDIT BANK, Općina 105., vrsta prihoda 722431., svrha doznake: „Jamčevina za kupnju zemljišta označenog kao k.č. _____ (navesti točan broj parcele)“.

Pravo prvenstva za kupnju zemljišta iz točke 1. Oglasa ima onaj sudionik koji ponudi najveću cijenu u odnosu na početnu cijenu.

Neuspjelim sudionicima licitiranja će iznos uplaćene jamčevine biti vraćen. Sudioniku koji uspije na licitiranju odnosno kupi licitiranu nekretninu, jamčevina se uračunava u izlicitiranu cijenu.

U slučaju da sudionik licitiranja, koji uspije na licitiranju (kupac), ne pristupi zaključenju kupoprodajnog ugovora, nema pravo na povrat jamčevine.

Troškove notarske obrade kupoprodajnog ugovora plaća kupac.

Svaki sudionik licitiranja je dužan na ime sudjelovanja na licitiranju uplatiti iznos od 100,00 KM na Depozitni račun Općine Žepče br. 3380002210835421 UNI-CREDIT BANK, Općina 105., vrsta prihoda 722449, s naznakom „Naknada za sudjelovanje na licitiranju“. Ova naknada se ne vraća sudionicima licitiranja.

 

NAČIN I UVJETI PLAĆANJA KUPOPRODAJNE CIJENE
Kupac je dužan konačni iznos licitirane cijene uplatiti jednokratno u roku od 15 dana od dana potpisivanja kupoprodajnog ugovora.

 

VRIJEME I NAČIN PREDAJE NEKRETNINE U POSJED KUPCU
Kupac može ući u posjed kupljene parcele odmah po zaključenju ugovora.

 

PRAVO SUDJELOVANJA NA LICITIRANJU
Pravo sudjelovanja u postupku licitiranja imaju mladi bračni parovi koji nemaju u vlasništvu zemljište pogodno za gradnju obiteljskih kuća, a prvi put rješavaju stambeno pitanje.

Ako osoba sudjeluje na licitiranju putem punomoćnika , punomoć mora biti sačinjena u formi notarske obrađene isprave.

 

UVJETI ODRŽAVANJA LICITACIJE
Licitacija se može održati samo ako na njoj sudjeluju najmanje dva sudionika.

Ako se na licitiranju javi samo jedan od sudionika, Povjerenstvo može pristupiti postupku prodaje neposrednom pogodbom, pod uvjetom da cijena ne može biti manja od početne cijene objavljene u oglasu.

 

DOKUMENTACIJA
Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti sljedeću dokumentaciju:

 

popunjen zahtjev
uvjerenje iz katastra da podnositelj prijave, supružnik ili član zajedničkog kućanstva nije posjedovao kuću i zemljište ili stan do momenta prijave na natječaj,
uvjerenje iz suda da podnositelj prijave, supružnik ili član zajedničkog kućanstva nije posjedovao kuću i zemljište ili stan do momenta prijave na natječaj,
kućnu listu,
potvrdu o prebivalištu za supružnike
vjenčani list
kopiju osobne iskaznice
uplatnice iz točke 6. ovoga oglasa

DOSTAVA PONUDA
Prijave s potrebnim prilozima dostaviti u zatvorenoj kuverti s naznakom: Općina Žepče, Služba za graditeljstvo i prostorno uređenje, „Prijava za sudjelovanje na licitiranju parcele k.č. ________“. Ne otvarati!

Oglas ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

Prijave se predaju poštom ili na Prijemnom uredu Općine Žepče, do 15,30 sati zadnjeg dana isteka roka za predaju. Pošiljke upućene poštom trebaju također stići na prijemni ured do tog vremena.

 

 

 

                                                                                                                                   OPĆINSKI NAČELNIK

 

                                                                                                                                  Mato Zovko dipl. prav.